รายงานการศึกษาดูงานการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๙

การเมือง การเลือกตั้งไทย และประเทศในอาเซียน Politic and Elections in ASEAN Contries

ภาคประชาสังคมกบัการตรวจสอบการเลือกตั้ง

เอกสาร การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

รายการมองการณ์ไกลไทยรุ่งเรือง

มองการณ์ไกลการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง โดยอ.ทิพย์พาพร ตันติสุนทร 8 ก.พ.60

ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้

เสวนาเรื่องมองเลือกตั้งอเมริกา มุมสะท้อนเรื่องตั้งไทย

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการณ์เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา เพื่อสะท้อนการเลือกตั้งของประเทศไทย ร่วมเสวนา รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ และ นายพลีธรรม ตริยะเกษม

เปิดบ้านองค์กรกลางต้อนรับ PNET สมุทรปราการ

แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

หนังสือ “แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคม ประชาธิปไตย” เป็นผลผลิตจากการจัดสัมมนาในหัวข้อตามชื่อหนังสือ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันนโยบายศึกษา และสมาคมพัฒนา ประชากรและชุมชน

ภาคีเครือข่าย