การประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่องค์กรกลาง

เมื่อวันที 19 มิถุนายน มีการประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน โดยมีการนำเสนอค่านิยมองค์การ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ พร้อมแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้านหลังที่แบ่งตามพันธกิจขององค์การ เช่นการประสานเครือข่ายทุกภูมิภาค
กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย