เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ

ผู้ประสานงานและอาสาองค์กรกลางเข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ Facilitation‬ training workshop ซึ่งจัดโดนมูลนิธิฟรีดริช เนามัน โดยมีวิทยากรทั้งจากประเทศเยอรมันและประเทศไทย โดยทางองค์กรกลางหวังว่าจะสามารถขยายการอบรมให้กับอาสาสมัครขององค์กรต่อไป
กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย