ร่วมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้งและประชามติสากล

กรรมการ ผู้ประสานงานถาวรภาค และจังหวัด ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้งและประชามติสากลจัดโดย IRI The Asia Foundation and ANFREL
กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย