การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่

อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ในปีนี้นายพลีธรรม ตริยะเกษม กรรมการและเลขานุการ เป็นตัวแทนมูลนิธิองค์กรการเพื่อประชาธิปไตย

ในฐานะวิทยากรในหัวข้อ ประชาชนและองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา 

องค์กรตรวจสอบติดตามการเลือกตั้ง จะมีส่วนอย่างไรที่จะทำให้นักการเมืองมีคุณภาพมากขั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ http://kpi.ac.th/kpicongress19-2017.html

 

 

กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย