ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส และ ร่าง พรป. พรรคการเมือง

มูลนิธิองค์กรกลางขอเผยแพร่  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหลายฝ่าย ๆ สำหรับเครือข่ายองค์กรกลางและผู้ที่สนใจ 

- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ดาวน์โหลดที่นี้

- พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....ดาวน์โหลดที่นี้ 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย