มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
บ้านมนังคศิลา
514 ถนนหลานหลวง
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 091 734 4125
อีเมล pnetcenter@gmail.com
เว็บไซต์ pnetforum.org
เฟสบุ๊ค facebook.com/pnetforum
ภาคีเครือข่าย