องค์กรกลาง
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไต?/font>

บ้านมนังคศิล?514 ถนนหลานหลว?เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-5384-5, 0-26283808 โทรสาร 0-2280-5386, 0-2628-3809

 

Durant then disclosed Adidas Wings that he has already started to consider retired until that day, he is going to start a new career."I hope so, I'll see. I have Cheap Kevin Durant Shoes heard a saying that it's best players after retirement,KD shoes can't up to the coach's job, but I'm learning (trying to break the rules)."Durant said."I learn from a different guy, try to put yourself in a different position, plays a different role. Go one step at a time. I like to see the players progress, also like to see the team stronger every Adidas Football Shoes day."Durant said.If durant maintain this trend, perhaps in the playoffs Adidas Porsche Shoes after the start, he would set for yourself in person several sets of tactics.Active players in the NBA likes to do in the guest coach, one of the most famous is that kobe Bryant and Lebron James Shoes.Kobe Bryant during mike brown and mike d 'antoni coaching, especially during his wounded, like assigned team tactics, or tell the players how to do it.James in the knight period Cheap Jeremy Scott Wings is regarded as a real team coach, mike brown is a puppet.